U utorak 22.11.2011 u 12:00 je Glavna skupština: dioničari ne zaboravite se prijaviti za sudjelovanje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini bitno je ispuniti prijavnice do 15.11.2011. i dostaviti je u Hajduk osobno kod tajnice gospođe Vjeročke Mikulandre ili poslati faksom na 021 381 241.

Dokumente možete preuzeti sa stranica www.hajduk.hr

Prijava za sudjelovanje mdash; fizička osoba

Ako ne možete doći osobno opunomoćite nekoga preuzimanjem slijedećeg dokumenta:

Punomoć za zastupanje mdash; fizička osoba

U nastavku poziv iz Narodnih novina:


Na temelju čl. 277. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 107/07) te čl. 17. Statuta HNK Hajduk š.d.d., Uprava HNK HAJDUK š.d.d., sukladno Odluci broj 14. od 12. listopada 2011., saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

športskog dioničkog društva HNK HAJDUK, Split (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati 22. studenoga 2011. (utorak) u 12 sati u Športskom centru Gripe, Osječka 11 u Splitu.

Predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova

2. Prezentacija plana i programa razvoja Društva na športskom i financijskom planu, te projekcija prihoda i rashoda za 2012. od strane Uprave Društva

3. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva

4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA SKUPŠTINE

Ad 3. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće odluke:

raquo;Razrješuju se članstva u Nadzornom odboru Društva:

1. Petroslav Sapunar, predsjednik Nadzornog odbora, OIB: 57668274578

2. Jako Andabak, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, OIB: 06916431329

3. Željko Bašić, član Nadzornog odbora, OIB: 85853152791

4. Rade Lasić, član Nadzornog odbora, OIB: 49738489748

5. Petar Draganja, član Nadzornog odbora, OIB: 28878336827.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenjalaquo;.

Ad 4. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće odluke:

raquo;Za članove Nadzornog odbora Društva, na razdoblje od četiri godine, biraju se:

(Prijedlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva s listom kandidata bit će objavljen u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva.)

Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva

1. Pozivaju se dioničari HNK Hajduk š.d.d. na sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati 22. studenoga (utorak) 2011. u 12 sati u Športskom centru Gripe, Osječka 11, Split.

2. Pozivaju se sudionici (dioničari) da navedenog dana dođu na Glavnu skupštinu najmanje jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Skupštini. Prigodom registracije dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati Zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugoga odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba, ili druga odgovarajuća javna isprava, ukoliko to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

1. Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i odlučivati svi dioničari kao i njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici, koji osobno ili preko svoga zakonskog zastupnika, odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 15. studenoga 2011.

Dioničarem Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjega klirinškoga depoziternog društva d.d., Zagreb, sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

2. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

mdash; prijava za dioničara mdash; fizičku osobu: ime i prezime, prebivalište, adresu i ukupan broj upisanih dionica tog dioničara

mdash; prijava za dioničara mdash; pravnu osobu: tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, i ukupan broj upisanih dionica tog dioničara.

3. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa ih zakonski zastupnik, koji prijavi mora priložiti izvornik ili preslik, odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

4. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno ako se radi o pravnoj osobi koju izdaje osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati pravnu osobu.

5. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj upisanih dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrasca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu HNK Hajduk š.d.d., a dostupni su na webmdash;stranici HNK Hajduk š.d.d. www.hajduk.hr.

6. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno HNK Hajduk š.d.d., dakle u središtu društva u Splitu ili se upućuju preporučenim pismom na adresu: HNK Hajduk š.d.d., Ulica 8. Mediteranskih igara broj 2, 21 000 Split.

7. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobnim, ako su suglasno ovim uputama predane neposredno HNK Hajduk š.d.d. ili putem pošte uručene najkasnije do 15. studenoga 2011. do 24 sata.

8. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama, ili koji prijavi nisu priložili sukladno ovim uputama predviđene isprave, neće imati pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Obavijest:

1. Obavještavaju se dioničari da svi materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje odluka na Glavnoj skupštini Društva, a kao što su životopisi kandidata/članova za Nadzorni odbor Društva mogu se dobiti na uvid u prostorijama Grada Splita ili na webmdash;stranicama HNK Hajduk i udruge Naš Hajduk.

2. Ako na Glavnoj skupštini ne bude nazočan broj dioničara ili njihovih opunomoćenika koji imaju dionice na koje otpada najmanje 51% temeljnog kapitala Društva, Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se 29. studenoga 2011. u isto vrijeme i na istom mjestu kao i prvobitno sazvana Skupština.


Uprava HNK HAJDUK š.d.d. sukladno Odluci broj 14 od 12. listopada 2011. sazvala je Glavnu skupštinu Društva za 22. studenoga 2011. (utorak) u 12 sati u Športskom centru Gripe, Osiječka 11, Split, te je objavljen dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, a o čemu su dioničari obaviješteni putem javnog poziva objavljenog u dnevnom tisku i NNmdash;u 15. listopada 2011.

Objavljuje se i

PRIJEDLOG ODLUKE

skupštine pod točkom 4. dnevnog reda:

Ad 4. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:

raquo;Za članove Nadzornog odbora Društva, na razdoblje od četiri godine, biraju se:

1. Jako Andabak, Zagreb, OIB: 06916431329

2. Petroslav Sapunar, Solin, OIB: 57668274578

3. Kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja:

Red. broj

Ime i prezime

Datum rođenja

Adresa

1.

Mladen Bašić, dipl. ing. strojarstva

3. 4. 1976.

Mosećka 54, Split

2.

Željko Bašić, dipl. oecc.

5. 8. 1964.

Dubrovačka 65, Split

3.

dr. sc. Nikola Bilan Koceić, prof. matematike i fizike

31. 1. 1973.

Dom. rata 27c, Split

4.

Davor Božić, dipl. oecc.

26. 3. 1968.

Trondheimska 33, Split

5.

Ivan Brković, dipl.oecc.

7. 9. 1968.

Fra Luje Maruna 5, Split

6.

Silvije Čipčić Bragadin, dipl. iur.

17. 8. 1977.

Kala 7, Supetar

7.

Zdenko Dvornik, dipl. ing. građ.

22. 1. 1961.

Gundulićeva 28, Split

8.

dr. sc. Marko Erceg

3. 5. 1975.

Barešićeva 8, Split

9.

Zoran Gašpar, dipl. oecc.

16. 10. 1960.

Anđela Nuića 10, Zagreb

10.

Vjekoslav Hrabar, dipl. oecc.

17. 1. 1971.

Katalinić Jeretova 7, Zagreb

11.

dr. sc. Mladen Hraste

14. 12. 1963.

Jobova 2, Split

12.

Siniša Jalić, prof.

10. 7. 1965.

Terzićeva 3, Split

13.

Boro Kisjelica, dipl. iur.

20. 8. 1962.

Ivekovićeva 21, Zagreb

14.

Željko Kovačević, prof.

14. 2. 1963.

Zagrebačka 12, Stobreč

15.

Zdravko Kovačić, dipl. polit.

20. 11. 1955.

Fancevljev prilaz 7, Zagreb

16.

Marko Križanac, dipl. iur.

31. 3. 1974.

A. K. Matasa 2, Sinj

17.

Antonio Kuzmanić, dipl. oecc.

29. 10. 1976.

Pujanke 32, Split

18.

Srećko Lozić, dipl. iur.

21. 7. 1950.

Zadarska 77, Zagreb

19.

Šime Luketin, dipl. oecc.

7. 9. 1953.

Lisinskog 2, Split

20.

Luka Mađerić, dipl. iur.

13. 10. 1975.

Zvonimirova 49, Zagreb

21.

Ante Majić, dipl. ing. elektrotehnike

27. 4. 1980.

Prilaz baruna Filipovića 13, Zagreb

22.

Dalibor Marijanović, dipl. ing. matematike

10. 1. 1972.

Istarska 47, Zagreb

23.

dr. sc. Roko Markovina

4. 3. 1945.

Stonska 14, Split

24.

Mate Milić, d.i.a.

18. 5. 1944.

Put Radoševca 9, Split

25.

prof. dr. sc. med. Josip Paladino

15. 9. 1950.

Podgaj 39, Zagreb

26.

Zvonimir Paradžik, dipl. oecc.

26. 8. 1972.

Podčeline 6, Podstrana

27.

Ljubo Pavasovićmdash;Visković, dipl. iur.

23. 6. 1970.

Jurišićeva 18, Zagreb

28.

Zoran Pičuljan, dipl. iur.

14. 11. 1959.

Pantovčak 251, Zagreb

29.

prof. dr. sc. Branka Ramljak, dipl. oecc.

29. 12. 1962.

Barakovićeva 18, Split

30.

Davor Relja, dipl. oecc.

14. 6. 1961.

Radunica 91, Split

31.

Ante Šalinović, prof.

14. 11. 1978.

Zvonigradska 49, Zagreb

32.

mr. sc. Mario Tomljanović

24.09.1970.

Ruđera Boškovića 22, Split

33.

Živko Trogrlić, dipl. iur.

3. 12. 1953.

Žeževica, Šestanovac

34.

Milan Veić dipl.iur.

4. 3. 1980.

Jobova 1, Split

35.

Vice Visković, dipl. ing. elektrotehnike

12. 1. 1965.

Matoševa 5, Split

36.

Bojan Vuina, dipl. oecc.

28. 1. 1976.

I. B. Mažuranić 34, Zagreb

37.

Tomislav Zaninović, dipl. iur.

19. 1. 1979.

Rooseweltova 6, Split

Napomena:

mdash; članove pod 1. i 2. predlažu dioničari koji su to postali upisom i uplatom dionica u drugom, trećem i četvrtom upisnom krugu prema odredbama čl. 44. st. 3. Zakona o športu, a sukladno čl. 28. t. 3. Statuta Društva.

mdash; članovi navedeni u tabelarnom prikazu pod 3. predstavljaju kandidate koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja, klasa: 023mdash;01/11mdash;01/23, urbroj: 2181/01mdash;02mdash;11mdash;4, od 15. srpnja 2011. koji je raspisao Grad Split sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa NN 26 od 11. veljače 2011. te Odluci Gradskog vijeća Grada Splita s 23. sjednice održane 15. srpnja 2011., a koji javni natječaj je objavljen u dnevnom glasilu i NNmdash;u 30. kolovoza 2011.

Sukladno članku V. i VI. ranije spomenutog javnog natječaja povjerenstvo za provedbu natječaja zatražilo je stručnu pomoć Kluba navijača Torcida (Naš Hajduk) radi ocjene prispjelih prijava kandidata. Torcida (Naš Hajduk) će provesti transparentan i demokratski postupak odabira i isticanja kandidata, te će povjerenstvu dostaviti listu sa 7 kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Povjerenstvo će sačiniti izvješće o provedenom natječaju i zajedno s nacrtom prijedloga liste od 7 kandidata koji su dobili najveći broj glasova dostaviti ga Gradskom vijeću. Gradsko vijeće će na temelju dostavljenog izviješća i nacrta prijedloga liste predložiti Glavnoj skupštini 7 (sedam) članova za Nadzorni odbor Društva.

HNK Hajduk š.d.d.
Splitfoto: CROPIX/A.Čizmić (www.slobodnadalmacija.hr)


Kada ste već ovdje...
... imamo jednu molbu za Vas. Iako nam čitanost raste, prihodi od neprofitnih izvora za neovisne medije, kao i prihodi oglašivača su u padu. Volonteri smo koji od nogometa ne žive, već žive za njega, ali rad i rast kojeg želimo ostvariti ne možemo postići bez financija, a ne želimo u svom rastu izgubiti neovisnost. Stoga Vas moramo zamoliti, ukoliko Vam se sviđaju naše analize, tekstovi i komentari, da nas podržite.

Pošaljite SMS sa tekstom NPLUS na broj 616478 (cijena 3,72 kn s uključenim PDV-om)
Operator SMS usluge: IPT d.o.o., Miramarska 24, 10000 Zagreb, OIB: 74377537525, tel: 01/6005-607

Donirajte putem jednokratne uplate ili trajnog naloga na IBAN: HR8324070001100511089
Donirajte kreditnom karticom putem PayPala ili trajnim nalogom.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Zadnje objavljeno

Twitter