O Nadzornom odboru iz pera predsjednika Skupštine HNK Hajduk š.d.d.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Nadzorni odbor je jedno od tijela, organ dioničkog društva, koji zajedno s upravom i Glavnom skupštinom društva čine tri najvažnija obvezatna organa svakog dioničkog društva.Najjednostavnije rečeno Nadzorni odbor (engl. supervisory board) nadzire vođenje poslova društva.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima Nadzorni odbor mora imati najmanje 3 člana, a najveći broj članova određen je visinom temeljnog kapitala društva, s time da je maksimalan broj članova ograničen na 21. Broj članova NO mora biti neparan.

Nadzorni odbor, pored nadziranja vođenja poslova društva, imenuje i opoziva odluku o imenovanju predsjednika i članova uprave društva, na sudu i izvan njega zastupa društvo prema članovima uprave, u nadležnosti Nadzornog odbora spada i pregledavanje i ispitivanje poslovnih knjiga društva, daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća društva, može sazvati Glavnu skupštinu društva i dr. poslove koji se definiraju Statutom društva.

Važno je istaknuti da se nadzorna funkcija Nadzornog odbora naglašava zbog togada bi se razgraničila nadležnost Nadzornog odborau odnosu prema upravi iGlavnoj skupštini društva. Naime, vođenje poslova društva ne može se prenijeti na Nadzorni odbor, već se Statutom društva može odrediti da se pojedini poslovi mogu obavljati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje najviše četiri godine i isti članovi mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani. O izboru članova Nadzornog odbora Glavna skupština odlučuje običnom većinom danih glasova, osim ukoliko se Statutom društva ne odredi neka druga kvalificirana većina.

Članstvo u Nadzornom odboru prestaje: istekom mandata; opozivom člana nadzornog odbora od strane Glavne skupštine društva; ostavkom člana nadzornog odbora; smrću člana; gubitkom zakonom propisanog svojstva koje je potrebno za člana; statusnom promjenom u društvu; otvaranjem stečaja nad društvom i prestankom društva.

Glavna skupština može opozvati člana nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran i Zakon ne traži da se ispune određene posebne pretpostavke. Naime, odluka o opozivu člana Nadzornog odbora ne mora biti obrazložena, dakle za opoziv se ne traži nekakav poseban razlog.

Odluka Glavne skupštine o opozivu člana Nadzornog odbora donosi se s tri četvrtine danih glasova, a statutom društva može se predvidjeti i drugačija većina od propisane, s time da može biti samo veća.

Članovi Nadzornog odbora dužni su nadzirati poslove vođenja društva pozornošću urednog i savjesnog člana Nadzornog odbora, odnosno za davanje netočnih podataka, netočnog prikazivanja imovinskog stanja društva, povredu čuvanja poslovne tajne i sl., članovi nadzornog odbora odgovarati će prekršajno i kazneno, odnosno odgovarati će za počinjenu štetu društvu, dioničarima i vjerovnicima.

Nadzorni odbor HNK Hajduk š.d.d.

Sukladno odredbama Statuta HNK Hajduk š.d.d., koji Statut je usvojen na Osnivačkoj skupštini društva 22. studenog 2008.g., Nadzorni odbor Hajduka ima 9 članova koji se biraju na mandat od 4 godine. Za svakog kandidata na Glavnoj skupštini društva glasuje se pojedinačno, a za izbor je dovoljna obična većina danih glasova.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština društva.

Sukladno čl. 28. toč. (3) Statuta društva dva člana Nadzornog odbora HNK Hajduk š.d.d. predlažu dioničari koji su to postali upisom i uplatom dionica u drugom, trećem i četvrtom upisnom krugu prema odredbama čl. 44. st. 3. Zakona o športu.

Sedam kandidata predlaže većinski vlasnik po prethodno obavljenoj proceduri.

Nadzorni odbor HNK Hajduk š.d.d. obavlja osobito ove poslove:

 • imenuje i opoziva članove Uprave Društva;
 • po potrebi saziva Skupštinu Društva;
 • nadzire vođenje poslova Društva;
 • ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom Društva utvrđuje;
 • daje suglasnost na poslovne i financijske planove društva;
 • podnosi Skupštini pismeno izviješće o obavljenom nadzoru;
 • predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno zakonu i statutu;
 • zastupa Društvo prema Upravi;
 • daje suglasnost Upravi o svim pitanjima predviđenim ovim statutom;
 • mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode;
 • obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom i ovim Statutom;
 • sklapa ugovor s članovima Uprave društva i odobrava Upravi Društva sklapanjeugovora sa svim osobama na koje ona prenosi svoja ovlaštenja.

Uprava HNK Hajduk š.d.d. je dužna ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje sljedećih radnji:

 • otuđenja i opterećenja nekretnina Društva i ovisnih društava;
 • otuđenja i opterećenja poduzeća Društva ili njegova bitnog dijela;
 • osnivanje, stjecanje ili raspolaganje dionicama ili udjelima u drugim trgovačkim društvima;
 • osnivanje društava kćeri, povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala u tim društvima, teimenovanja i opozive članova njihovih organa;
 • sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna)ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od 18 (osamnaest) mjeseci;
 • davanje suglasnosti na godišnja financijska izvješća;
 • utvrđivanje organizacije Društva;
 • utvrđivanje poslovne politike Društva;
 • imenovanja ili opozivanja prokuriste, trgovačkog punomoćnika ili generalnog punomoćnika;
 • osnivanje i prestanak podružnica Društva;
 • odluka o stjecanju vlastitih dionica sukladno zakonu, osim ako se stječu temeljem ovlasti Glavne skupštine;
 • izbor i smjena članova povjerenstava iz članka 37. Statuta;
 • izbor i smjena trenera prve momčadi kao i voditelja omladinske škole i sl.

Važno je istaknuti da Nadzorni odbor Hajduka donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ukoliko je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora Društva. Odluke donosi većinom danih glasova s time da svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas, a ukoliko su glasovi podjeljeni, odlučujući je glas predsjednika.

Nadzorni odbor Hajduka iznimno može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telefaksom i korištenjem drugih za to potrebnih tehničkih sredstava, ali uz uvijet da se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ima i ovlasti oformiti razne komisije za športska, financijska, pravna i druga pitanja, odrediti broj članova komisija i imenovati njihovo članstvo.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno odluci Glavne skupštine društva.

Također, na kraju, potrebno je istaknuti da je svaki član Nadzornog odbora HNK Hajduk š.d.d. dužan poštivati odredbe Kodeksa koji čini sastavni dio Statuta Hajduka, a posebno odredbe kao što su: Vizija i strategija razvoja Hajduka, Zakonitost i transparentnost u poslovanju Hajduka, Neovisnost upravljanja Hajdukom, Sprječavanje sukoba interesa u Hajduku i Očuvanje ugleda i tradicije Hajduka.

Vinko Radovani, dipl. iur.
Predsjednik Skupštine
HNK Hajduk š.d.d.


Kada ste već ovdje...
... imamo jednu molbu za Vas. Iako nam čitanost raste, prihodi od neprofitnih izvora za neovisne medije, kao i prihodi oglašivača su u padu. Volonteri smo koji od nogometa ne žive, već žive za njega, ali rad i rast kojeg želimo ostvariti ne možemo postići bez financija, a ne želimo u svom rastu izgubiti neovisnost. Stoga Vas moramo zamoliti, ukoliko Vam se sviđaju naše analize, tekstovi i komentari, da nas podržite.

Pošaljite SMS sa tekstom NPLUS na broj 616478 (cijena 3,72 kn s uključenim PDV-om)
Operator SMS usluge: IPT d.o.o., Miramarska 24, 10000 Zagreb, OIB: 74377537525, tel: 01/6005-607

Donirajte putem jednokratne uplate ili trajnog naloga na IBAN: HR8324070001100511089
Donirajte kreditnom karticom putem PayPala ili trajnim nalogom.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Zadnje objavljeno

Twitter